Prinudno prosjačenje u Srbiji: Ko su deca koja prose?

Da li ste se zapitali zašto neko prosi? Ovo pitanje postavlja ASTRA, a kroz publikaciju ‚‚Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse u Srbiji", prikazuju ko su ljudi i deca koja prose u Srbiji i na koji način institucije i građani reaguju na ovu pojavu.

‚‚Prosjačenje deteta ugrožava razvoj njegovih potencijala i njegovo dostojanstvo i negativno utiče na intelektualni, fizički, društveni i moralni razvoj deteta”, navodi se u Astrinoj publikaciji pod nazivom ‚‚Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse u Srbiji”.

Publikacija govori o uslovima koji dovode ljude, a naročito decu, do prosjačenja. Kroz publikaciju koju potpisuje Vladan Jovanović, analizirani su socioekonomski i institucionalni okviri i ponuđene preporuke za suzbijanje uzroka koji dovode do prosjačenja.

Ko su deca koja prose?

Među decom koja prose, često se nalaze deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, društveno marginalizovana deca, deca izložena nasilju u porodici, deca prisiljena na prosjačenje od strane organizovanih grupa, deca koja su napustila školu, romska deca, deca s invaliditetom, deca u sukobu sa zakonom, deca s poremećajima u ponašanju i deca koja žive i rade na ulici (tzv. deca u uličnoj situaciji).

Kako se navodi u publikaciji, predstavnici organa izvršne vlasti (iz sistema socijalne zaštite i policije) procenili su kao osnovne faktore rizika za pojavu dečjeg prosjačenja – pripadnost romskoj etničkoj grupi i prinudu deteta na prosjačenje od strane organizovane grupe, ali, prema rečima dece koja su uključena u prosjačenje, upravo je siromaštvo bilo povod da započnu s prosjačenjem.

Podaci iz publikacije ‚‚Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse u Srbiji”.

Nedostatak razumevanja važnosti ranog detinjstva i potencijala društvenih sistema za inkluziju dece u tom periodu rezultira nedostatkom vizije, strategija i efikasnih preventivnih programa za borbu protiv, suzbijanje i iskorenjivanje pojave dečjeg prosjačenja. Državni organi i institucije sprovode mere koje su neefikasne i neadekvatne, što potvrđuju stručnjaci tih institucija koji navode da se preko polovine dece na koje su mere primenjene vraća na ulicu i nastavlja s prosjačenjem.

Podaci iz publikacije ‚‚Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse u Srbiji”.

Institucionalni okviri

U Srbiji ne postoji dokument javne politike koji prosjačenje stavlja u fokus svog delovanja, a kako piše u publikaciji Astre, prosjačenje se samo sporadično nalazi u Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine, kao i u Strategiji prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine, u meri u kojoj se ono prepoznaje kao vid nasilja prema detetu, odnosno trgovine ljudima.

Deca koja prose, u zakonima i u praksi, obično nemaju priznat status žrtve eksploatacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Umesto toga, kada napune 14 godina, tretiraju se kao izvršioci krivičnih dela ili prekršaja, što ih izlaže policijskim i komunalnim ovlašćenjima, te podležu postupcima gde im se izriču sankcije.

Kako se u publikaciji navodi, ne postoje stručni standardi koji određuju postupanje državnih organa i institucija u slučajevima dečjeg prosjačenja.

‚‚U slučajevima kada se preduzimaju određene mere, te mere karakterišu neorganizovanost, nesistematičnost i stihijska primena. Efekti preduzetih mera ne prate se i ne analiziraju. Tamo gde postoje, podaci ukazuju na to da se najveći broj dece prema kojoj su, zbog prosjačenja, preduzete zakonom predviđene mere vraća na ulicu i nastavlja s prosjačenjem”, piše u Astrinoj publikaciji.

Potrebno je unaprediti informisanost i znanje o prosjačenju stručnjaka koji se bave decom i institucionalne kapacitete za zaštitu dece od zloupotrebe putem prosjačenja.

Kriminalizacija i kažnjavanje dece koja prosjače i njihovih roditelja nisu umanjili pojavu „dece ulice”, uključujući i dečje prosjačenje.

Zakoni, među kojima i Zakon o socijalnoj zaštiti, predstavljaju sisteme zaštite koji štite ljude od ljudi, ali i ljude od institucija, smatra autor. ‚‚Mogući problem u pogledu drugog dela zaštitne funkcije zakona (da štiti ljude od institucija) leži u tome što su i za tu ulogu zadužene – institucije. Kad one preuzmu obrasce delovanja koji nisu u biti ideje s kojom su osnovane (da sprovodeći zakone štite ljude od ljudi i ljude od institucija), institucije prestaju da vrše svoju funkciju na način koji opravdava njihovo postojanje, a njihova zaštitna esencija se u dijalektici naopakosti preobrazi u zaštitu moćnih”, zaključuje autor publikacije.

Podaci iz publikacije ‚‚Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse u Srbiji”.

Brojevi iz izveštaja se čine izuzetno malim, a kako se u publikaciji navodi – i ne odgovaraju realnosti. ‚‚Životno iskustvo svakog od nas dovoljno je za kategoričnu tvrdnju da nije moguće da se u Srbiji, na primer, od 1. januara do 31. decembra 2022. godine, samo trinaestoro dece bavilo prosjačenjem. Prema saznanjima iz neformalnih razgovora s profesionalcima koji rade u socijalnoj zaštiti, centri za socijalni rad ne prikazuju slučajeve koji se odnose na prosjačenje, jer ne znaju šta bi s tim ljudima”, objašnjava autor publikacije.

Preporuke iz publikacije

U publikaciji ‚‚Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse u Srbiji”, izneseno je više preporuka koje su detaljno objašnjene u samoj publikaciji.

Neke od njih su: dekriminalizacija prosjačenja, unapređivanje informisanosti i znanja o prosjačenju među stručnjacima koji se bave decom, unapređivanje institucionalnih kapaciteta za zaštitu dece od zloupotrebe putem prosjačenja, izmene, odnosno dopune Krivičnog zakonika, sa ciljem definisanja šta se smatra zapuštanjem i zlostavljanjem deteta, poboljšavanje evidencija centara za socijalni rad tako da se omoguće jasni uvidi u primenu nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, pružanje adekvatnog seta usluga, mera i programa socijalne zaštite tako da daju celovitije i održive odgovore na identifikovane potrebe dece iz porodica s problemima u funkcionisanju, revizija odredbe člana 388, stav 1 Krivičnog zakonika, kao i člana 135 istog zakonika, kako bi se radnje koje se u sudskoj praksi kvalifikuju kao krivično delo prinude (član 135) zbog značajne podudarnosti sa bićem krivičnog 39 dela trgovina ljudima (član 388) mogle kvalifikovati kao krivično delo trgovine ljudima.

A.G.A.

Prethodni članak

Ukidanje nuklearnog moratorijuma deluje izvesno

Aktivisti poručili akcionarima Rio Tinta i ministarstvu: Nismo zona za žrtvovanje!

Sledeći članak