Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije zahteva jednake zarade

U susret 8. martu Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije podseća da i dalje postoje značajne razlike u nivou plata između žena i muškaraca.

Povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, Sekcija žena Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) poziva insititucije i kompanije da osiguraju i podstiču jednakost tretmana i mogućnosti žena u svim oblastima, uključujući i učešće na tržištu rada, uslove rada, zapošljavanja i napredovanja u karijeri. Sindikalke posebno ističu da svi imaju pravo na jednaku platu za rad jednake vrednosti, što je priznato i Konvencijom o jednakim primanjima Međunarodne organizacije rada iz 1951. godine (br. 100) i članom 4 (3) Saveta Evrope (revidirano) Evropska socijalna povelja.

„Nejednakost u platama je i dalje prisutna, dok je pandemija ogolila i jasno pokazala istorijsko i kulturno potcenjivanje posla kojim se pretežno bave žene, poput zdravstva i nege.“

U saopštenju se kaže i da su profesionalna, sektorska i vertikalna segregacija i potcenjivanje rada kojim se pretežno bave žene strukturna pitnja i da predstavljaju neke od najsloženijih izazova za potpuno ostvarivanje principa jednake plate.

Kako bi se sprečila ovakva diskriminacija žena potrebno je zadovoljiti niz kriterijuma koji istupaju iz uvreženih pretpostavki o vrednosti „muških“ i „ženskih“ poslova, smatraju u ženskoj sekciji SSSS-a.

Jedan od tih kriterijuma je i transparentnost plata koja je od suštinskog značaja za efikasnu primenu principa jednake zarade. Poslodavci često u ugovore unose klauzule o tajnosti visine zarade ili ne daju informacije o visii zarade na konkursima. Sindikalke smatraju da takav nedostatak informacija o platama različitih kategorija radnika, raščlanjenih po polu, otežava radnicima i sindikatima da se identifikuju i preuzmu akcije protiv diskriminacije u plati i potcenjivanja rada koji pretežno obavljaju žene.

„Mere transparentnosti plaćanja, poput prava na traženje informacija o plati, obaveze izveštavanja o platama i revizije plata, povećavaju šanse za uspeh u pojedinačnom pravnom postupku protiv diskriminacije u platama i predstavljaju osnovu za diskusiju između sindikata i poslodavaca u sprovođenju principa jednake plate i podstiču poslodavce da preduzmu mere za uklanjanje rodne diskriminacije u platama“, stoji u saopštenju.

Sekcija žena SSSS-a smatra da je neophodno doneti zakone koji će ojačati sprovođenje principa jednake plate za radnice i radnike za jednak rad ili rad jednake vrednosti. One smatraju da se dobri primeri mogu naći u Direktivi koja je predložena na nivou Evrospek unije a koja sadrži odredbe koje se odnose na koncept rada jednake vrednosti, uspostavljanje sistema vrednovanja i klasifikacije poslova bez rodnih pristrasnosti i transparentnost zarada.

M.M.

Prethodni članak

Sindikalke iz Valjeva: „Nama je prioritet kolektivni ugovor“

Ka osmomartovskom transnacionalnom štrajku

Sledeći članak