Jelena Vidanović: Naš cilj je formiranje socijalnih zadruga za veliki broj ljudi koji su sada na „na ulici”

Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina je osnovao reciklažni centar, razvio aplikaciju Odnesi i planira osnivanje socijalnih zadruga za „nevidljive radnike”.

Sakupljači sekundarnih sirovina jedna su od najugroženijih društvenih grupa, a njihov značajan i težak rad za institucije i tržište rada ostaje nevidljiv. Sa Jelenom Vidanović iz Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina razgovarali smo o sindikatu, položaju sakupljača i inovativnim načinima za unapređenje socioekonomskog i radnopravnog položaja sakupljača.

Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina (RSSSS) jedinstven je u Srbiji jer okuplja marginalizovanu grupu ljudi koji uglavnom rade u neformalnom sektoru. Možeš li da nam kažeš nešto više o sindikatu, kako je nastao i gde sve funkcioniše?

Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina je jedinstvena, demokratska, dobrovoljna, autonomna, interesna organizacija čiji je cilj zaštita kolektivnih interesa sakupljača sekundarnih sirovina kao i pojedinaca koji nisu u radnom odnosu. Prvi je sindikat takve vrste u Evropi i jedinstven i specifičan zato što predstavlja ljude koji su „zaposleni“ u neformalnom poslovnom sektoru. Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina osnovan je 2011. godine u Nišu uz prisustvo 44 delegata iz 30 gradova. Do sada je formirano 10 opštinskih odbora i to u Bujanovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu, Nišu, Knjaževcu, Beočinu, Novom Sadu, Beloj Palanci i Leskovcu, sa tendencijom daljeg širenja.

Rad sa marginalnim grupama uvek donosi puno prepreka. Sa kakvim ste se sve preprekama do sada susretali?

Tokom rada u sindikatu suočavamo se nizom problema koje bih podelila u dve grupe.

Jednu grupu predstavljaju problemi na koje sindikat u svom radu nailazi a koji potiču od neaktivnosti nadležnih državnih institucija, koje pre svega radnike u neformalnom ekonomskom sektoru ne prepoznaju i ne vide kao radnike jedne od esencijalnih privrednih grana, zbog čega izostaje reakcija, odnosno preduzimanje konkretnih mera koje bi unapredile pre svega socioekonomski i radnopravni status sakupljača.

Druga grupa problema potiče od toga što sakupljači pripadaju marginalizovanoj grupi, usled čega njihov vrednosni sistem, norme, obrasci ponašanja, stil života i društveni status odstupaju od nekih opšteprihvaćenih društvenih vrednosti. To im otežava integraciju u šire društvo ili socijalnu sredinu. Rad sa pojedincima iz naše ciljne grupe je propraćen nizom poteškoća koje se pre svega ogledaju u neprihvatanju modela koji ne daju brze rezultate. Istrajnost pojedinaca da učestvuju u konkretnim aktivnostima je često na niskom nivou. Mišljenja su da je u borbi za minimum egzistencije potrebno ostvariti brzu zaradu, a ne trošiti vreme koje ne donosi novac.

Koji su do sada najveći uspesi sindikata?

Ono što bih svakako izdvojila je formiranje reciklažnog centra „Amala 1” u Pirotu, koji je bitan da se napomene u konteksu modela uspešne ekonomske inkluzije ove marginalizovane grupe građana. Naime, formiranjem reciklažnog centra angažovanje individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u sklopu reciklažnog centra postaje organizovani oblik sakupljanja i tretmana otpada. Drugim rečima, angažovana lica su formalizovana i njihove aktivnosti se odvijaju u legalnim ekonomskim tokovima.

Međutim, zbog ugovora koji je sklopljen sa lokalnim vlastima reciklažni centar sa celokupnom opremom je pripao gradu Pirotu čime se obustavlja i praktično rad ovog centra pod rukovodstvom sakupljača sekundarnih sirovina. Osim ovog primera mnogo je rađeno i na unapređenju svakodnevnog rada sakupljača kroz podelu sredstava za rad koja olakšavaju proces sakupljanja i transporta prikupljenih sirovina i istovremeno obezbeđuju bezbednije uslove za rad.

U okviru sindikata razvili ste i aplikaciju Odnesi koja uspešno doprinosi zapošljavanju neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, a time i smanjivanju otpada. Možeš li nam reći nešto više o samoj aplikaciji i o tome kako ona u praksi funkcioniše?

Platforma Odnesi je spoj digitalizacije procesa sakupljanja sirovina i društvenog uticaja usmerenog ka tome da ranjive grupe građana dođu do zaposlenja. Individualnim sakupljačima pruža se mogućnost udruživanja u radni kolektiv koji svoje svakodnevne zadatke oko sakupljanja sirovina obavlja organizovano i na bezbedniji način, čime se polako ali sigurno stvara nova slika sakupljača koja će zasigurno srušiti mnoge negativne stereotipe.

Ovakav princip sakupljanja pomoću IT platforme Odnesi omogućava pre svega sponu između generatora otpada (građana) i sakupljača, što obezbeđuje veći stepen primarne selekcije otpada odnosno sprečava da se neke korisne stvari iz domaćinstva unište i konvertuju u otpad time što se bacaju u kontejnere sa ostalim komunalnim otpadom. Umesto toga one se rukama sakupljača tovare u teretna vozila sa adrese klijenata i prevoze do skladišta u kome se sve prikupljene stvari odvajaju u tri grupe (stvari za reciklažu, stvari za ponovnu upotrebu i stvari za reparaciju u manjem obimu). Na ovaj način zadovoljili smo načela cirkularne ekonomije, jer sprečavamo stvaranje otpada time što činimo da se stvari ponovo koriste, repariraju i na kraju recikliraju.

Takođe, može se zaključiti da je prisutna i ekološka komponenta, jer se pre svega razvija ekološka svest kod građana i menjaju navike u postupanju sa nepotrebnim stvarima, što bi trebalo da doprinese smanjenju količine otpada na deponijama.

Kao bitan činilac servisa Odnesi se zasigurno profilisala i humanitarna komponenta. Naime, veliki broj naših klijenata želi da se oslobodi nepotrebnih stvari koje imaju upotrebnu vrednost (uglavnom je u pitanju nameštaj, odeća i električni uređaji) koji preko nas pronalaze nove vlasnike iz siromašnih porodica kojima ovakva vrsta pomoći puno znači.

Posebno smo posvećeni unapređenju najbitnije komponente koncepta Odnesi, a to je ekonomski aspekt koji podrazumeva upošljavanje radnika iz redova teško zapošljive grupe građana bez kvalifikacija za rad, koji nisu konkuretni na tržištu rada i kao takvi ne mogu sebi da obezbede stabilan izvor prihoda.

Poslovi koji se obavljaju u servisu Odnesi su uglavnom fizički i ne zahtevaju neku posebnu kvalifikaciju za rad, ali treba napomenuti da je ovaj rad ipak dostojanstven, bezbedniji i pruža mogućnost solidne zarade imajući u vidu da se profit, pored reciklaže prikupljenih stvari, stvara pružanjem usluge prevoza robe, usluge selidbe i angažovanja radnika za bilo koji fizički posao.

Ovaj projekat je neka vrsta pionirske inicijative. Njime se teži pravljenju održivog sistema primarne selekcije određenog otpada, uz efikasan i profesionalan servis, koji je, pored boljeg pristupa usluge svim građanima i poboljšanja socijalno-ekonomskog položaja individualnih sakupljača, objedinio i humanitarni karakter za donaciju hrane, obuće i odeće, polovnog nameštaja i kućnih uređaja za one kojima je takav vid podrške najpotrebniji.

Vaš projekat je proglašen za primer dobre prakse. Za sada aplikacija funkcioniše u Nišu i Pirotu. Kakvi su planovi za budućnost, želite li da se proširi i na druge gradove?

Krajnij cilj je svakako da servis Odnesi bude dostupan svim građanima i građankama na teritoriji cele Srbije, pružajući im profesionalnu i isplativu uslugu koja će se istovremeno odlikovati humanim i ekološkim gestom.

Naziv projekta „Preduzeće, a ne smeće”, iz koga je proistekao servis Odnesi, govori o tome koji je zapravo naš cilj, a to je formiranje socijalnih zadruga Odnesi u kojima će izvor egzistencije naći veliki broj ljudi koji su sada na „ulici” u teškim uslovima za rad i „nevidljivi radnici”.

I za kraj, republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina je potpisao i deklaraciju o plati za dostojanstven život. Koliko su danas sakupljači sekundarnih sirovina daleko od dostojanstvenog života i plate?

Sakupljači su definitivno daleko od dostojanstvenog rada i plate za dostojanstven život. Izgubljeno vreme za ove ljude se više ne može vratiti nazad, ali je bitno da mlade iz porodica sakupljača uposlimo na dostojanstven način i sprečimo da krenu putem svojih roditelja. Upravo mladi naraštaji su nam glavna inspiracija i motiv u iznalaženju modela koji će u bliskoj budućnosti obezbediti dostojanstven rad i bolji socioekonomski status marginalizovanih grupa građana.

Prethodni članak

Pandemija COVID-19 produbljuje stare i stvara nove nejednakosti u zdravlju

Ulazak na prednja vrata

Sledeći članak