Američka advokatska asocijacija: Zakon o sezonskim poslovima ugrožava radna prava

Nacrt Zakona o sezonskim poslovima lišava ogroman broj radnika njihovih radnih prava, uključujući i pravo na sindikalno organizovanje, smatraju u Centru za ljudska prava Američke advokatske asocijacije

branje voća

Centar za ljudska prava Američke advokatske asocijacije objavio je nedavno Komentar na uticaj predloga Zakona o sezonskim i drugim povremenim poslovima u određenim delatnostima u Srbiji na prava za sindikalno organizovanje.

Kako smo ranije pisali, Nacrt zakona pojam sezonskog rada proširuje na pojedine poslove u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu, turizmu i ugostiteljstvu, građevinarstvu, kućnim i pomoćnim poslovima. Nacrtom se takođe predlaže produžetak maksimalnog trajanja odgovarajućih ugovora.

U Centru za ljudska prava ocenjuju da takvo pozicioniranje nestandardnih oblika radnog angažovanja van tradicionalnog sistema rada lišava ogroman broj radnika njihovih radnih prava, sa naglaskom na nemogućnost sindikalnog organizovanja.

„Zakon o radu Republike Srbije, koji je trenutno na snazi, ekspllicitno garantuje prava sindikalnog organizovanja radnika koji se nalaze u stalnom radnom odnosu. Ipak, član 2. Nacrta zakona eksplicitno kaže da će ‘angažovanje u skladu s ovim zakonom biti smatrano radom van radnog odnosa [sic]’. Posledično, ako ovaj Nacrt zakona bude usvojen radnici će biti van radnog odnosa i bez prava na sindikalno organizovanje“, eksplicira se u Komentaru.

U Centru za ljudska prava upozoravaju da bi takvo pravno rešenje imalo dalekosežan negativni uticaj, budući da bi obeshrabrivalo i sindikalno organizovanje radnika koji su angažovani u okviru tradicionalnih oblika rada. Ako bude usvojen, ovaj zakon će doprineti gušenju slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja, konstatuje se.

Komentar na uticaj predloga Zakona o sezonskim poslovima kritikuje i deo Nacrta koji se tiče angažovanja i upošljavanja radnika iz inostranstva. Konstatuje se da bi ovako formulisan zakon pogoršao zloupotrebu radnih prava migranata i stranih radnika u Srbiji.

„(R)anjive grupe, poput nekvalifikovanih radnika migranata, mnogo će češće biti angažovane u nestandardnim oblicima rada. U tom slučaju, dozvoljavanjem angažovanja stranih radnika u nestandardnim oblicima, bez dodatnih radnih dozvola koje se zahtevaju za strane radnike u tradicionalnom sistemu rada, Nacrt zakona, ako bude usvojen, gurnuće strane radnike i migrante (iz zemalja za čije građane nisu potrebne vize za ulazak u Srbiju) van zaštite tradicionalnog sistema rada.“

Centar za ljudska prava upozorava da aktuelni Nacrt, za koji oni smatraju da će biti usvojen pre izbora, nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije i sa obavezama Srbije kao članice Međunarodne organizacije rada i Ujedinjenih nacija, te potpisnice brojnih konvencija.

Podsetimo, brojne nevladine organizacije i sindikati ispoljile su neslaganje sa pravnim rešenjima koja se predlažu Nacrtom. Savez samostalnih sindikata Beograda (SSSB) je ocenio da će zakon samo zacementirati i onako loš položaj radnika i radnica koji će ostati bez prava garantovanih Zakonom o radu, uključujući ograničenje radnog vremena, pravo na slobodne dane, bolovanje, godišnji odmora i zaštitu zdravlja i bezbednosti. Iz sindikata koji okupljaju građevince je upozoreno da ubrajanje poslova iz građevinskog sektora u sezonske poslove vodi dodatnom ugrožavanju bezbednosti radnika na gradilištima i otvara prostor za spuštanje cene rada i nivoa radnih prava stranih i domaćih radnika.

Zakon je prošao i kroz javnu raspravu i njegov nacrt se još uvek nalazi na sajtu Ministarstva rada, međutim još uvek se nije našao u Skupštinskoj proceduri.

I.K.

Prethodni članak

„Promena mora krenuti od nas radnica i radnika u nauci“

Tribina „Radi(m) za džabe – kako do boljih radnih uslova u kulturi?“

Sledeći članak