ASTRA: „Da li biste pristali na ovo: Slučaj masovne trgovine ljudima u svrhe radne eksploatacije”

Organizacija protiv eksploatacije i trgovine ljudima, ASTRA, je objavila izveštaj o tretmanu radnika fabrike Linglong u Zrenjaninu.

Izveštaj nosi naslov „Da li biste pristali na ovo: Slučaj masovne trgovine ljudima u svrhe radne eksploatacije” i podnaslov „Ponovno otkrivanje ropstva u 21. veku: Prošlost, sadašnjost i tmurna budućnost eksploatacije migranstke radne snage (ne samo) u Srbiji”. Kako se navodi, on predstavlja pokušaj da se sakupe i obrade svi relevantni podaci i saznanja u vezi sa slučajem radne eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih u fabrici Linglong u Zrenjaninu.

Publikacija obuhvata detaljni pregled indikatora trgovine ljudima sa izvorima, pravnu analizu ugovora koje su potpisivali radnici fabrike LingLong, pregled aktivnosti koje je ASTRA preduzela apelujući na domaće institucije, sa pregledom njihovih reakcija, odnosno izostanka reakcije i analizu domaćeg institucionalnog okvira koji je od značaja za referalne mehanizme, uključujući nadležnosti pojedinih institucija i aktivnosti koje su preduzele ili propustile da preduzmu u vezi sa ovim slučajem.

Izveštaj, koji je proizvod intenzivnog sedmomesečnog rada, sadrži i analizu šireg konteksta, odnosno kineskih investicija na Balkanu i u Srbiji, te obiman pres kliping koji se tiče predmeta istraživanja.

Podsetimo, u novembru 2021. godine mediji su saznali da oko 500 vijetnamskih radnika angažovanih mahom bez ugovora o radu u Linglongu obitava u lošim i nehigijenskim uslovima i da je nekima od njih ograničeno kretanje.

Astra i A 11 su, nakon posete Linglongu državnim institucijama uputile zvaničnu prijavi protiv potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.

„Na osnovu kontakta sa radnicima došlo se do zaključka da, osim što su im ozbiljno narušena radna prava, ugroženo zdravlje, a imajući u vidu uslove rada i smeštaja, potencijalno i život, veliki broj utvrđenih činjenica ukazuje na mogućnost da su radnici žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije“, stoji u tadašnjem saopštenju ovih udruženja.

Brojni mediji, domaći i međunarodni sindikati, civilna udruženja za zaštitu ljudskih prava, predstavnici domaće opozicije i stručnjaci su u proteklom periodu vršila pritisak na nadležne institucije da zaštiti migrantske radnike i obezbedi strožu kontrolu aktivnosti poslodavca. Zabrinutost zbog navoda o trgovini ljudima u Zrenjaninu izrazile su i Ujedinjene nacije.

„U više od sedam meseci od kada je ovaj slučaj dospeo u žižu javnosti, država Srbija nije pokazala jasnu nameru da primeni sopstveni pravni okvir ni da pruži adekvatnu zaštitu i podršku ljudima za koje se pretpostavlja da su žrtve trgovine ljudskim bićima“, zaključuju predstavnici ASTRE u nedavno objavljenom izveštaju.

Kako se naglašava, slučaj vijetnamskih radnika predstavlja izazov za mnoge međunarodne i domaće aktere. Ne samo što ASTRA na domaće vlasti apeluje da pokažu volju i odlučnost da postupaju u skladu sa sopstvenim zakonodavstvom, već očekuje i od Evropske komisije, kao i država EU u kojima posluju preduzeća kojima Linglong isporučuje gume „da poštuju i u potpunosti primene postojeću nacionalnu, ali i buduću regulativu koja se odnosi na prinudni rad i radnu eksploataciju“. Od značaja je, navode u ASTRI i kontrola primene međunarodnih konvencija čija je Srbija potpisnica, koju sprovode internacionalne organizacije.

Izvesno je da će sa porastom broja ratnih, ekonomskih i klimatskih migracija, koji predviđaju međunarodne i domaće organizacije, poštovanje radnih i ljudskih prava migranata biti relevantno za sve veći broj ljudi. U domaćem kontekstu tendenciju priliva strane radne snage potvrđuje i rast broja zahteva za izdavanjem radnih dozvola, iako je stvarni broj stranih radnika koji kroz Srbiju prolaze ili u njoj ostaju nepoznanica, jer deo problema predstavlja neadekvatno evidentiranje.

No, kako kontinuirano upozoravaju stručnjaci  javnost mora da uloži napor da se obavesti o ovoj problematici i aktivno uključi u borbu za poštovanje radnih i socijalnih prava stranih radnika – kako iz humanosti, tako i zbog činjenice da je u toj borbi sa njima na istoj strani, budući da degradacija prava svake pojedinačne grupe otvara put daljem survavanju radnih i socijalnih standarda za sve.

I.K.

Prethodni članak

A11: Ustavni sud zanemario preporuke Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava

Sve što je čvrsto i ustaljeno pretvara se u dim: 20. Bijenale umetnosti u Pančevu

Sledeći članak