Stavovi građana Republike Srbije o COVID-19 – rezultati istraživanja studenata FPN

Foto: Marko Risović / Kamerades

Studentkinje i studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu su tokom aprila u Beogradu sproveli istraživanje stavova građana Republike Srbije o COVID-19. Ovo istraživanje pokazuje da su se građani o koronavirusu najviše informisali preko RTS, da veruju kriznom štabu ali ne i političarima, odnosno da je većina saglasna s donetim merama i pridržavala ih se.

Što se tiče uvedenih mera istraživanje je pokazalo da:

Na pitanje da izjasne svoj stav o uvođenju vanrednog stanja, gotovo tri četvrtine ispitanih podržava tu odluku, od čega veći deo – 44,9% je u potpunosti saglasno s odlukom. U vezi sa pridržavanjem saveta Kriznog štaba od strane njihove okoline, veliki broj ispitanika se izjasnilo potvrdno – 74,7%. Stav ispitanika o uspešnosti uvedenih mera protiv širenja COVID-19 u Srbiji je preovlađujuće pozitivan. Gotovo 3/4 ispitanika smatra da uvedene mere pomažu pri sprečavanju dalje zaraze u Srbiji.

Ispitanici su takođe istakli da se pridržavaju glavnih mera zaštite i prevencije od virusa korona:

Tako čak 69,4% njih ostaje kod kuće i izlaze samo po osnovne namirnice, potom 61,3% nosi zaštitnu masku, a 60,3% drži određeno odstojanje od drugih ljudi.

Kada su izvori informisanja u pitanju 47,8% ispitanika istaklo je internet portale i novine kao svoj primarni izvor informacija, a nešto manje od 1% ispitanika su istakli radio i štampu kao glavni medij informisanja.

Ipak, o koronavirusu najveći procenat građana Republike Srbije, tačnije 34.4%, se informisao putem javnog servisa. Istraživačice i istraživači zaključuju da najveći procenat građana u potpunosti ne veruje televizijama Pink i Happy, dok najveći procenat građana u potpunosti veruje RTS-u – 12,7%, a nešto manji procenat u potpunosti veruje N1 i Nova S – 12,5%.

Prema istraživanju studentkinja i studenata FPN, najveći broj građana (37%) smatra da zdravstveni sistem Srbije „u najvećoj meri nije ni dobar ni loš“, dok, opet najveći broj (37,2%) se slaže da je država na pandemiju odreagovala na vreme.

Na pitanje da li su zadovoljni svojom finansijskom situacijom, 41,7% ispitanika je „dalo prosečnu ocenu“, dok je 28,5% ispitanika ocenilo da je uglavnom zadovoljno finansijskom situacijom. Da virus neće uticati ni loše ni dobro na finansijsku situaciju u njihovom domaćinstvu, smatra 39,3%.

Prema rezultatima istraživanja studenata FPN, najviše poverenja da će pomoći Republici Srbiji uživaju Kina i Rusija, dok je EU na prvom mestu po pitanju nepoverenja.

Upitnike za ovo istraživanje popunilo je 1.039 punoletnih građanki i građana svih generacija iz Republike Srbije.

Ipak, trebalo bi imati na umu da neka druga istraživanja pokazuju da ovakvi stavovi oko materijalnog statusa stanovnika, te njihovog poverenja u zdravstveni sistem i način na koji je država reagovala na pandemiju nemaju potpunog uporišta u svakodnevnom životu građana i građanki Srbije.

A.J.

Prethodni članak

Zastupljenost žena na značajnim društvenim položajima u Srbiji – rezultati istraživanja studenata FPN

CINS: građani strankama donirali milijardu i po dinara

Sledeći članak